حمایت از گنج نما
 

نهنگی بچه خود را چه خوش گفت

نهنگی بچه خود را چه خوش گفت

به دین ما حراممد کرانه

به موجویز و از ساحل بپرهیز

همه دریاست ما راشیانه