حمایت از گنج نما
 

حرم جز قبله قلب و نظر نیست

حرم جز قبله قلب و نظر نیست

طواف او طواف بام و در نیست

میان ما و بیت الله رمزیست

که جبریل امین را هم خبر نیست