حمایت از گنج نما
 

بیا ساقی بیارن کهنه می را

بیا ساقی بیارن کهنه می را

جوان فرودین کن پیر وی را

نوائی ده که از فیض دم خویش

چو مشعل بر فروزم چوب نی را