حمایت از گنج نما
 

یکی از حجرهٔ خلوت برونی

یکی از حجرهٔ خلوت برونی

بباد صبحگاهی سینه بگشای

خروش این مقام رنگ و بو را

بقدر نالهٔ مرغی بیفزای