حمایت از گنج نما
 

زمانه فتنه ها ورد و بگذشت

زمانه فتنه هاورد و بگذشت

خسان را در بغل پرورد و بگذشت

دو صد بغداد را چنگیزی او

چو گور تیره بختان کرد و بگذشت