حمایت از گنج نما
 

بسا کس اندوه فردا کشیدند

بسا کس اندوه فردا کشیدند

که دی مردند و فردا را ندیدند

خنک مردان که در دامان امروز

هزاران تازه تر هنگامه چیدند