حمایت از گنج نما
 

چو بلبل نالهٔ زاری نداری

چو بلبل نالهٔ زاری نداری

که در تن جان بیداری نداری

درین گلشن که گلچینی حلال است

تو زخمی از سر خاری نداری