حمایت از گنج نما
 

بیا بر خویش پیچیدن بیاموز

بیا بر خویش پیچیدن بیاموز

بناخن سینه کاویدن بیاموز

اگر خواهی خدا را فاش بینی

خودی را فاش تر دیدن بیاموز