حمایت از گنج نما
 

کبوتر بچه خود را چه خوش گفت

کبوتر بچه خود را چه خوش گفت

که نتوان زیست با خوی حریری

اگر «یاهو» زنی از مستی شوق

کله را از سر شاهین بگیری