حمایت از گنج نما
 

تو هم مثل من از خود در حجابی

تو هم مثل من از خود در حجابی

خنک روزی که خود را بازیابی

مرا کافر کند اندیشهء رزق

ترا کافر کند علم کتابی