حمایت از گنج نما
 

چه خوش گفت اشتری با کره خویش

چه خوش گفت اشتری با کره خویش

خنکنکس که داند کار خود را

بگیر از ما کهن صحرا نوردان

به پشت خویش بردن بار خود را