حمایت از گنج نما
 

الا ای کشته نامحرمی چند

الا ای کشته نامحرمی چند

خریدی از پی یک دل غمی چند

ز تأویلات ملایان نکوتر

نشستن با خودگاهی دمی چند