حمایت از گنج نما




 

منه از کف چراغ رزو را

منه از کف چراغرزو را

بدستور مقام های و هو را

مشو در چار سوی این جهان گم

بخود بازو بشکن چار سو را