حمایت از گنج نما
 

دل دریا سکون بیگانه از تست

دل دریا سکون بیگانه از تست

به جیبش گوهر یکدانه از تست

تو ای موج اضطراب خود نگهدار

که دریا را متاع خانه از تست