حمایت از گنج نما
 

دو گیتی را بخود باید کشیدن

دو گیتی را بخود باید کشیدن

نباید از حضور خود رمیدن

به نور دوش بین امروز خود را

ز دوش امروز را نتوان ربودن