حمایت از گنج نما
 

پریشان هر دم ما از غمی چند

پریشان هر دم ما از غمی چند

شریک هر غمی نامحرمی چند

ولیکن طرح فردائی توان ریخت

اگر دانی بهای این دمی چند