حمایت از گنج نما
 

ازن غم ها دل ما دردمند است

ازن غم ها دل ما دردمند است

که اصل او ازین خاک نژند است

من و تو زان غم شیرین ندانیم

که اصل او ز افکار بلند است