حمایت از گنج نما
 

مگو با من خدای ما چنین کرد

مگو با من خدای ما چنین کرد

که شستن میتوان از دامنش گرد

ته بالا کن این عالم که در وی

قماری میبرد نامرد از مرد