حمایت از گنج نما
 

جهان مهر و مه زناری اوست

جهان مهر و مه زناری اوست

گشاد هر گره از زاری اوست

پیامی ده ز من هندوستان را

غلام ،زاد از بیداری اوست