حمایت از گنج نما
 

من و تو کشت یزدان ، حاصل است این

من و تو کشت یزدان ، حاصل است این

عروس زندگی را محمل است این

غبار راه شد دانای اسرار

نپنداری که عقل است این ، دل است این