حمایت از گنج نما
 

گهی جویندهٔ حسن غریبی

گهی جویندهٔ حسن غریبی

خطیبی منبر او از صلیبی

گهی سلطان با خیل و سپاهی

ولی از دولت خود بی نصیبی