حمایت از گنج نما
 

جهان دل ، جهان رنگ و بو نیست

جهان دل ، جهان رنگ و بو نیست

درو پست و بلند و کاخ و کو نیست

زمین وسمان و چار سو نیست

درین عالم بجز «الله هو» نیست