حمایت از گنج نما
 

نگه دید و خرد پیمانهورد

نگه دید و خرد پیمانهورد

که پیماید جهان چار سو را

میشامی که دل کردند نامش

بخویش اندر کشید این رنگ و بو را