حمایت از گنج نما
 

خودی روشن ز نور کبریائی است

خودی روشن ز نور کبریائی است

رسائی های او از نارسائی است

جدائی از مقامات وصالش

وصالش از مقامات جدائی است