حمایت از گنج نما
 

چه قومی در گذشت از گفتگوها

چه قومی در گذشت از گفتگوها

ز خاک او برویدرزوها

خودی ازرزو شمشیر گردد

دم او رنگ ها برد ز بوها