حمایت از گنج نما
 

یقین دانم که روزی حضرت او

یقین دانم که روزی حضرت او

ترازوئی نهد این کاخ و کو را

ازن ترسم که فردای قیامت

نه ما را سازگارید نه او را