حمایت از گنج نما
 

ثباتش ده که میر شش جهات است

ثباتش ده که میر شش جهات است

بدست او زمام کائنات است

نگردد شرمسار از خواری مرگ

که نامحرم ز ناموس حیات است