حمایت از گنج نما
 

ترا ازستان خود براندند

ترا ازستان خود براندند

رجیم و کافر و طاغوت خواندند

من از صبح ازل در پیچ و تابم

ازن خاری که اندر دل نشاندند