حمایت از گنج نما
 

تو می دانی صواب و ناصوابم

تو می دانی صواب و ناصوابم

نروید دانه از کشت خرابم

نکردی سجده و از دردمندی

بخود گیری گناه بی حسابم