حمایت از گنج نما
 

بیا تا نرد را شاهانه بازیم

بیا تا نرد را شاهانه بازیم

جهان چار سو را درگدازیم

به افسون هنر از برگ کاهش

بهشتی این سوی گردون بسازیم