حمایت از گنج نما
 

به هر کو رهزنان چشم و گوش اند

به هر کو رهزنان چشم و گوش اند

که در تاراج دلها سخت کوش اند

گران قیمت گناهی با پشنیری

که این سوداگران ارزان فروش اند