حمایت از گنج نما
 

مشو نخچیر ابلیسان این عصر

مشو نخچیر ابلیسان این عصر

خسان را غمزهٔ شان سازگار است

اصیلان را همان ابلیس خوشتر

که یزدان دیده و کامل عیار است