حمایت از گنج نما
 

مرا از منطقید بوی خامی

مرا از منطقید بوی خامی

دلیل او دلیل ناتمامی

برویم بسته درها را کشاید

دو بیت از پیر رومی یا ز جامی