حمایت از گنج نما
 

بیا از من بگیرن دیر ساله

بیا از من بگیرن دیر ساله

که بخشد روح با خاک پیاله

اگربش دهی از شیشهٔ من

قددم بروید شاخ لاله