حمایت از گنج نما
 

درین گلشن ندارم ب و جاهی

درین گلشن ندارمب و جاهی

نصیبم نی قبائی نی کلاهی

مرا گلچین بدموز چمن خواند

که دادم چشم نرگس را نگاهی