حمایت از گنج نما
 

دو صد دانا درین محفل سخن گفت

دو صد دانا درین محفل سخن گفت

سخن نازکتر از برگ سمن گفت

ولی با من بگون دیده ور کیست؟

که خاری دید و احوال چمن گفت