حمایت از گنج نما
 

ندانم نکته های علم و فن را

ندانم نکته های علم و فن را

مقامی دیگری دادم سخن را

میان کاروان سوز و سرورم

سبک پی کرد پیران کهن را