حمایت از گنج نما
 

نپنداری که مرغ صبح خوانم

نپنداری که مرغ صبح خوانم

بجزه و فغان چیزی ندانم

مده از دست دامانم که یابی

کلید باغ را درشیانم