حمایت از گنج نما
 

ندانی تا نباشی محرم مرد

ندانی تا نباشی محرم مرد

که دلها زنده گردد از دم مرد

نگهدارد زه و ناله خود را

که خود دار است چون مردان ، غم مرد