حمایت از گنج نما
 

نگاهیفرین جان در بدن بین

نگاهیفرین جان در بدن بین

بشاخان نادمیده یاسمن بین

وگرنه مثل تیری در کمانی

هدف را با نگاه تیر زن بین