حمایت از گنج نما
 

چو رخت خویش بر بستم ازین خاک

چو رخت خویش بر بستم ازین خاک

همه گفتند با ماشنا بود

ولیکن کس ندانست این مسافر

چه گفت و با که گفت و از کجا بود