حمایت از گنج نما
 

ز پیری یاد دارم این دو اندرز

ز پیری یاد دارم این دو اندرز

نباید جز بجان خویشتن زیست

گریز از پیشن مرد فرودست

که جان خود گرو کرد و به تن زیست