حمایت از گنج نما
 

اگر اینب و جاهی از فرنگ است

اگر اینب و جاهی از فرنگ است

جبین خود منه جز بر در او

سرین را هم بچوبش ده کهخر

حقی دارد به خر پالان گر او