حمایت از گنج نما
 

فرنگی را دلی زیر نگین نیست

فرنگی را دلی زیر نگین نیست

متاع او همه ملک است دین نیست

خداوندی که در طوف حریمش

صد ابلیس است و یک روح الامین نیست