حمایت از گنج نما
 

مسلمانی که داندرمز دین را

مسلمانی که داندرمز دین را

نساید پیش غیر الله جبین را

اکر گرد ون بکام او مکردد

به کام خود بگر داند زمین را