حمایت از گنج نما
 

مسلمان را همین عرفان و ادراک

مسلمان را همین عرفان و ادراک

که در خود فاش بیندر مزلولاک

خدا اندر قیاس مانگنجد

شناسنرا که گوید ما عرفناک