حمایت از گنج نما
 

به افرنگی بتان خود را سپردی

به افرنگی بتان خود را سپردی

چه نامردانه درتبخانه مردی

خرد بیگانه دل سینه بی سوز

که از تاک یناکان می نخوردی