حمایت از گنج نما
 

نه هرکس خود گردهم خود گد از است

نه هرکس خود گردهم خود گد از است

نه هرکس مست ناز اندر نیاز است

قبای لا اله خونین قبانی است

که بربالای نامردان درا راست