حمایت از گنج نما
 

بسوزد مومن از سوز و جودش

بسوزد مومن از سوز و جودش

گشود هرچه بستند از گٹودش

جلال کبریائی در قیاش

جمال بندگی اندر سجودش