حمایت از گنج نما
 

چه پرسی از نماز عاشقانه

چه پرسی از نماز عاشقانه

رکوعش چون سجودش محرمانه

تب و تاب یکی الله اکبر

نگنجد در نماز پنجگانه